SQL Server: Sửa bảng trong SQL Server (ALTER TABLE)

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các thao tác với cột trong bảng như: thêm mới cột, sửa thông tin cột và xóa cột. Để thao tác với cột trong bảng, có 2 cách: sử dụng câu lệnh truy vấn và sử dụng giao diện đồ họa.

Cách 1: Sử dụng câu lệnh truy vấn SQL

1. Thêm cột mới cho bảng:

ALTER TABLE tên_bảng
ADD tên_cột_cần_thêm  kiểu_dữ_liệu

Ví dụ 1: thêm cột SoCMND kiểu VARCHAR(12) cho bảng SinhVien như sau:

ALTER TABLE [dbo].SinhVien

ADD SoCMND VARCHAR(12)

Kết quả
- Phần bên trái là bảng SinhVien trước khi thêm cột (1),
- Sau khi thêm cột SoCMND (2) ta được kết quả (3)

thêm cột sử dụng alter table

Hình 1. Thêm cột cho bảng sử dụng câu lệnh truy vấn SQL

2. Xóa cột của bảng:

ALTER TABLE tên_bảng
DROP COLUMN tên_cột_cần_xóa

Ví dụ 2: Xóa cột SoDienThoai của bảng SinhVien

ALTER TABLE [dbo].SinhVien

DROP COLUMN SoDienThoai

Kết quả:
Xóa cột sử dụng ALTER TABLE

Hình 2. Xóa cột sử dụng câu lệnh truy vấn SQL

3. Thay đổi kiểu dữ liệu của cột trong bảng:

ALTER TABLE tên_bảng
ALTER COLUMN tên_cột  kiểu_dữ_liệu

Ví dụ 3: Sửa cột GioiTinh từ kiểu BIT sang kiểu TINYINT

ALTER TABLE [dbo].SinhVien

ALTER COLUMN GioiTinh TINYINT

Kết quả:

Hình 3. Sửa kiểu dữ liệu của một cột sử dụng truy vấn SQL

Cách 2: Sử dụng giao diện đồ họa

Bước 1: Nhấn phải chuột vào tên bảng cần sửa, sau đó chọn Design để mở bảng ở giao diện đồ họa
sửa bảng sử dụng giao diện đồ họa trong SQL Server
Hình 4. Nhấn chuột phải vào tên bảng cần sửa, chọn Design

Bước 2: Trong cửa sổ Design, sửa trực tiếp các giá trị của cột
sửa bảng sử dụng giao diện đồ họa

Hình 5. Sửa các giá trị trong cột Column Name, Data Type hoặc Allow NullsRelated Posts
Previous
« Prev Post