SQL Server: Ràng buộc NOT NULL trong SQL Server (NOT NULL Constraint)

Trong bài hướng dẫn tạo bảng, các bạn đã biết các cách tạo bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server. Mặc định, các cột trong bảng khi tạo mới sẽ cho phép giá trị NULL. Cột cho phép giá trị NULL là cột khi nhập dữ liệu, ta có thể bỏ trống không nhập dữ liệu cho cột đó.

Ví dụ 1: Tạo 1 bảng tblSinhVien gồm các cột
Hình 1. Bảng tblSinhVien với các cột cho phép NULL

Trong bảng tblSinhVien, các cột MaSinhVien, TenSinhVien, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi cho phép NULL, nên khi nhập dữ liệu ta có thể để trống (như hình 2)Hình 2. Không nhập dữ liệu cho các cột NULL

Trong thực tế, có một số cột bắt buộc phải nhập dữ liệu (không cho phép trống) như mã sinh viên, mã hồ sơ, mã hàng hóa, ... do đó ta phải thiết lập ràng buộc NOT NULL cho các cột đó như sau.

Cú pháp:
CREATE TABLE Tên_bảng
(
     Tên_cột_1  kiểu_dữ_liệu  NOT NULL
     Tên_cột_2  kiểu_dữ_liệu  NOT NULL
     Tên_cột_3  kiểu_dữ_liệu  NOT NULL
     ...........
     Tên_cột_n  kiểu_dữ_liệu  NOT NULL
)

Ví dụ 2: tạo bảng tblLopHoc gồm các cột

Sử dụng câu lệnh SQL

CREATE TABLE tblLopHoc
(
ID INT IDENTITY,
MaLop VARCHAR(10) NOT NULL,
TenLop NVARCHAR(20) NOT NULL,
SiSo TINYINT NOT NULL,
NienKhoa VARCHAR(11) NOT NULL
)

Sử dụng giao diện đồ họa:
Hình 3. Tạo bảng với các cột NOT NULL

Khi nhập dữ liệu, nếu bạn bỏ qua các cột NOT NULL, SQL Server sẽ hiện lên lỗi cảnh báo, yêu cầu bạn phải nhập dữ liệu cho các cột đó.


Hình 4. Cảnh báo xuất hiện khi bỏ trống SiSo và NienKhoa


Related Posts
Previous
« Prev Post