Code C++: Sử dụng vòng lặp do..while trong ngôn ngữ lập trình C++

Cách sử dụng vòng lặp for
Cách sử dụng vòng lặp while
Bên cạnh sử dụng vòng lặp for và while, các bạn có thể sử dụng cấu trúc do..while. Khác với while, trong vòng lặp do..while công việc sẽ được thực hiện ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện lặp. Chính vì vậy, các bạn lưu ý khi lựa chọn sử dụng.


Cú pháp:
do {
      khối lệnh lặp;    
} while (biểu thức logic)

- Thực hiện công việc trong khối lệnh lặp trong do (ít nhất 01 lần đầu tiên)
- Kiểm tra biểu thức logic, nếu:
   + Biểu thức logic sai thì kết thúc vòng lặp do..while;
   + Biểu thức logic đúng thì lặp lại khối lệnh lặp trong do;

Ví dụ 1: Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 9.

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 int i=1;
 cout<<"SU DUNG DO..WHILE IN CAC SO TU 1 - 9:\n";
 do{
    cout<<"So: "<<i<<endl;
    i++;
 } while(i<10);
 return 0;
}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=1;
- Thực hiện khối lệnh, gồm:
   + In ra giá trị lưu trong biến i;
   + Tăng giá trị i lên 1 đơn vị;   //điều kiện để thoát vòng lặp là i >= 10;  
- So sánh giá trị trong i với 10, nếu giá trị i nhỏ hơn 10 thì lặp lại khối lệnh trong do, ngược lại thì thoát vòng lặp;
  
Kết quả:
Hình 1. Vòng lặp do..while trong lập trình C++
Ví dụ 2: Viết chương trình in dòng chữ "I like code C++" 10 lần sử dụng vòng lặp do..while
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 int i=0;
 cout<<"IN RA CHU I LIKE CODE C++ 10 LAN \n";
 do{
  cout<<"I LIKE CODE C++"<<endl;
  i++;  
 }while(i<10);
 return 0;
}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=0;
- Thực hiện khối lệnh, gồm:
   + In ra dòng chữ: "I LIKE CODE C++";
   + Tăng giá trị i lên 1 đơn vị;   //điều kiện để thoát vòng lặp là i >= 10;  
- So sánh giá trị trong biến i với 10, nếu giá trị i nhỏ hơn 10 thì lặp lại khối lệnh trong do, ngược lại thì thoát vòng lặp;

Kết quả: Các bạn tự thay giá trị 10 trong biểu thức while hoặc giá trị 0 trong biến i để có số lần lặp khác nhau.
Hình 2. Sử dụng do..while lặp lại công việc in thông báo lên màn hình
Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 0 đến n (n nguyên, nhập từ bàn phím).
Giả sử n=7, Tổng chẵn = 0 + 2 + 4 + 6 = 12

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n,i=0,tong=0;
  cout<<"Nhap n = "; cin>>n; 
  do{
      tong=tong+i;
      i+=2;
  }while(i<n);
   cout<<"Tong cac so chan tu 0 den "<<n<<" = "<<tong;
   return 0;
}
Gợi ý:
- Gán giá trị ban đầu cho biến i=0, để khởi đầu cho vòng lặp; Gán giá trị ban đầu cho biến tong=0, để tính tổng cộng dồn lưu vào đó.
- Tổng mới = tổng + i; Tăng giá trị trong i lên 2 đơn vị (i+=2) 
- So sánh điều kiện lặp (i<n). 
  + Nếu i < n, quay lại thực hiện khối lệnh trong do;
  + Nếu i >= n, thoát vòng lặp, in kết quả tổng lên màn hình.

Kết quả: Nhập giá trị n = 7. Tổng 0 + 2 +4 +6 = 12.
Hình 3. Tính tổng các số chẵn từ 0..n sử dụng vòng lặp do..while
Bài tập áp dụng:
Sử dụng vòng lặp do..while để nhập điểm của một môn học. Điểm nằm trong khoảng từ 0 - 10. Nếu người dùng nhập điểm < 0 hoặc điểm > 10 thì yêu cầu nhập lại đến khi thỏa mãn điều kiện mới dừng vòng lặp.
Gợi ý:
do{
   cout<<"Nhap diem: "; cin>>diem;
}while(diem<0 || diem>10);


Related Posts
Previous
« Prev Post