Code C++: Nhập vào số tiền, cho biết số tiền đó gồm mấy loại tiền, mỗi loại bao nhiêu tờ

Đề bài
Có 6 loại tiền mệnh giá: 50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000. Viết chương trình nhập vào số tiền, sau đó cho biết số tiền đó gồm mấy loại tiền, mỗi loại bao nhiêu tờ.
Gợi ý:
- Sử dụng mảng lưu trữ 6 loại mệnh giá tiền, từ mệnh giá lớn nhất, giảm dần.
- Duyệt mảng mệnh giá tiền, lấy số tiền ban đầu chia cho từng mệnh giá, nếu nhận được giá trị khác không, đó chính là số tờ của mệnh giá đó. Thực hiện phép chia số tiền ban đầu cho mệnh giá lấy phần dư, đó chính là số tiền còn lại.
- Lặp lại các bước cho các mệnh giá tiền còn lại.
Cài đặt:
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int tien[6]={50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000};
int sotien, to;
cout<<"Nhap vao so tien: "; cin>>sotien;
for(int i=0; i<6;i++){
to = sotien/tien[i];    
if(to!=0){
cout<<to<<" to "<<tien[i]<<", ";
}
sotien = sotien%tien[i];
}
return 0;
}
Kết quả:

Related Posts
Previous
« Prev Post