Code C++: Sử dụng vòng lặp WHILE trong kỹ thuật lập trình C++

Trong bài trước, các bạn đã thực hành một số ví dụ về vòng lặp for trong C++, trong đó for là vòng lặp với số lần lặp xác định. Với những bài toán chưa biết trước số lần lặp, ta sẽ lựa chọn sử dụng vòng lặp while. Cách sử dụng và cài đặt sẽ được trình bày cụ thể trong bài hướng dẫn này.

Cú pháp:
while (biểu thức logic){
      Khối lệnh;    //bao gồm từ 2 lệnh trở lên, nếu chỉ có 1 lệnh, không cần cặp dấu { }
}

- Nếu biểu thức logic sai thì kết thúc vòng lặp while;
- Nếu biểu thức logic đúng:
    + Thực hiện khối lệnh;
    + Quay trở lại kiểm tra biểu thức logic;

Ví dụ 1: Sử dụng vòng lặp while trong C++, viết chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 9.

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=1;
cout<<"SU DUNG WHILE IN CAC SO TU 1 - 9:\n";
while(i<10){
cout<<"So: "<<i<<endl;
i++;
}
return 0;
}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=1;
- So sánh i với 10, nếu giá trị i nhỏ hơn 10 thì thực hiện công việc:
   + In ra giá trị được lưu trữ trong biến i;
   + Tăng giá trị i lên 1;  //Nếu quên bước này, chương trình sẽ lặp vô hạn và treo máy

Kết quả:
In ra các số từ 1 đến 9 sử dụng vòng lặp while
Hình 1. Vòng lặp while trong C++
Ví dụ 2: Viết chương trình in ra dòng chữ "Hello, I'm coder" 5 lần sử dụng vòng lặp while

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=1;
cout<<"IN RA CHU HELLO, I'M A CODER 5 LAN \n";
while(i++<6){
cout<<"HELLO, I'M A CODER"<<endl;
}
return 0;

}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=1;
- Tăng biến i lên 1 đơn vị, sau đó so sánh biến i với 6
   + Nếu giá trị trong biến i>=6, thoát vòng lặp while, kết thúc chương trình;
   + Nếu giá trị trong biến i<6, tiếp tục in ra thông báo "HELLO, I'M A CODER", quay lại kiểm tra biểu thức logic;

Kết quả: Các bạn tự thay giá trị 6 trong biểu thức while để xem sự thay đổi !
Hình 2. Sử dụng vòng lặp while trong C++ in ra thông báo 5 lần
Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến n (với n nguyên, nhập từ bàn phím)

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int n,i=1,tong=0;
cout<<"Nhap n = "; cin>>n;
while(i<=n){
tong=tong+i;
i++;
}
cout<<"Tong cac so tu 1 den "<<n<<" = "<<tong;
return 0;
}
Gợi ý:
- Gán giá trị ban đầu cho biến i=1, để khởi đầu cho vòng lặp; Gán giá trị ban đầu cho biến tong=0, để tính tổng cộng dồn lưu vào đó.
- Nếu giá trị i<=n thì thực hiện khối lệnh: Cộng dồn giá trị i hiện tại, lưu kết quả vào biến tong. Tăng i lên 1 đơn vị, quay lại kiểm tra biểu thức logic trong vòng lặp while.
- Vòng lặp thực hiện đến khi i>n;

Kết quả: Nhập giá trị n = 4. Tổng 1 + 2 +3 +4 = 10;
Hình 3. Sử dụng while trong ngôn ngữ lập trình C++

Related Posts
Previous
« Prev Post