Code C++: Các cách sử dụng vòng lặp FOR trong kỹ thuật lập trình C++

Trong các bài viết trước, các bạn đã thực hành nhiều ví dụ liên quan tới cấu trúc vòng lặp for trong kỹ thuật lập trình. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vòng lặp for cơ bản qua 3 ví dụ. Với mỗi ví dụ, đều có hướng dẫn, cài đặt chương trình và kết quả minh họa.

Ví dụ 1: Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào 3 số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra giá trị tổng của 3 số nguyên đó.

Hướng dẫn:
- Khai báo biến tong=0 để lưu giá trị cộng dồn với từng giá trị nhập vào từ bàn phím, giá trị n được sử dụng để nhập vào. 
- Vòng lặp for sẽ chạy 3 lần, mỗi lần sẽ yêu cầu người dùng nhập 1 giá trị vào, sau đó giá trị nhập vào sẽ được cộng dồn và lưu lại biến tong.
- Biến tong cuối cùng chính là tổng của 3 giá trị được nhập vào

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int tong=0, n;
for(int i=1;i<=3;i++){
cout<<"Nhap so thu "<<i<<": ";
cin>>n;
tong+=n;
}
cout<<"Tong cua 3 so la: "<<tong;
return 0;

}
Kết quả:
Hình 1. Sử dụng vòng for tính tổng 3 số nhập từ bàn phím
Ví dụ 2Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào số nguyên N. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến N;

Hướng dẫn:
- Khai báo biến N chứa giá trị cần tính, biến tong=0 để cộng dồn các giá trị tổng
- Nhập biến N;
- Vòng lặp for chạy từ 1 đến N. Có thể chạy từ 0, nhưng không cần thiết, vì 0 là số chẵn và cộng vào tổng cũng không thay đổi kết quả. Với mỗi giá trị i, ta tiến hành kiểm tra tính chẵn lẻ bằng cách chia giá trị cho 2. Nếu i không chia hết cho 2 thì là giá trị lẻ. Cộng dồn các giá trị i lẻ lại để nhận kết quả như yêu cầu bài toán.
Với bài toán kiểm tra tính chẵn, lẻ của giá trị n bất kỳ. Ta cũng làm tương tự

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int N, tong=0;
cout<<"Nhap N: "; cin>>N;
for(int i=1;i<=N;i++){
if(i%2!=0)
tong+=i;
}
cout<<"Tong cac so le tu 1 - "<<N<<" la: "<<tong;
return 0;
}
Kết quả:
Hình 2. Tính tổng các số lẻ từ 1 - n sử dụng for trong kỹ thuật lập trình
Ví dụ 3: Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên từ bàn phím đến khi gặp số 0 thì dừng. In ra tổng các số nguyên dương;

Hướng dẫn:
- Vòng lặp không có giá trị khởi đầu, số lần lặp và bước nhảy. Số lần lặp phụ thuộc giá trị người dùng nhập vào N. 
+ Nếu N<0, người dùng lặp lại bước nhập giá trị N.
+ Nếu N=0, thoát vòng lặp, in ra giá trị tổng
+ Nếu N>0, cộng dồn các giá trị vào biến tong.

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
/* Nhap vao 1 day so nguyen tu ban phim den khi gap so 0 thi dung. 
In ra tong cac so nguyen duong */
int main(){
int N, tong=0;
for(;;){
cout<<"Nhap mot so nguyen: "; cin>>N;
if(N<0)
continue;
if(N==0)
break;
tong+=N;
}
cout<<"Tong cac so nguyen"<<N<<" la: "<<tong;
return 0;
}
Kết quả:
Hình 3. Tính tổng các số nguyên đến khi gặp số 0

Related Posts
Previous
« Prev Post