Code C++: Sử dụng vòng lặp WHILE trong kỹ thuật lập trình C++

Code C++: Sử dụng vòng lặp WHILE trong kỹ thuật lập trình C++
Trong bài trước, các bạn đã thực hành một số ví dụ về vòng lặp for trong C++, trong đó for là vòng lặp với số lần lặp xác định. Với những bài toán chưa biết trước số lần lặp, ta sẽ lựa chọn sử dụng vòng lặp while. Cách sử dụng và cài đặt sẽ được trình bày cụ thể trong bài hướng dẫn này.

Cú pháp:
while (biểu thức logic){
      Khối lệnh;    //bao gồm từ 2 lệnh trở lên, nếu chỉ có 1 lệnh, không cần cặp dấu { }
}

- Nếu biểu thức logic sai thì kết thúc vòng lặp while;
- Nếu biểu thức logic đúng:
    + Thực hiện khối lệnh;
    + Quay trở lại kiểm tra biểu thức logic;

Ví dụ 1: Sử dụng vòng lặp while trong C++, viết chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 9.

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=1;
cout<<"SU DUNG WHILE IN CAC SO TU 1 - 9:\n";
while(i<10){
cout<<"So: "<<i<<endl;
i++;
}
return 0;
}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=1;
- So sánh i với 10, nếu giá trị i nhỏ hơn 10 thì thực hiện công việc:
   + In ra giá trị được lưu trữ trong biến i;
   + Tăng giá trị i lên 1;  //Nếu quên bước này, chương trình sẽ lặp vô hạn và treo máy

Kết quả:
In ra các số từ 1 đến 9 sử dụng vòng lặp while
Hình 1. Vòng lặp while trong C++
Ví dụ 2: Viết chương trình in ra dòng chữ "Hello, I'm coder" 5 lần sử dụng vòng lặp while

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=1;
cout<<"IN RA CHU HELLO, I'M A CODER 5 LAN \n";
while(i++<6){
cout<<"HELLO, I'M A CODER"<<endl;
}
return 0;

}
Gợi ý:
- Khai báo biến nguyên i=1;
- Tăng biến i lên 1 đơn vị, sau đó so sánh biến i với 6
   + Nếu giá trị trong biến i>=6, thoát vòng lặp while, kết thúc chương trình;
   + Nếu giá trị trong biến i<6, tiếp tục in ra thông báo "HELLO, I'M A CODER", quay lại kiểm tra biểu thức logic;

Kết quả: Các bạn tự thay giá trị 6 trong biểu thức while để xem sự thay đổi !
Hình 2. Sử dụng vòng lặp while trong C++ in ra thông báo 5 lần
Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến n (với n nguyên, nhập từ bàn phím)

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int n,i=1,tong=0;
cout<<"Nhap n = "; cin>>n;
while(i<=n){
tong=tong+i;
i++;
}
cout<<"Tong cac so tu 1 den "<<n<<" = "<<tong;
return 0;
}
Gợi ý:
- Gán giá trị ban đầu cho biến i=1, để khởi đầu cho vòng lặp; Gán giá trị ban đầu cho biến tong=0, để tính tổng cộng dồn lưu vào đó.
- Nếu giá trị i<=n thì thực hiện khối lệnh: Cộng dồn giá trị i hiện tại, lưu kết quả vào biến tong. Tăng i lên 1 đơn vị, quay lại kiểm tra biểu thức logic trong vòng lặp while.
- Vòng lặp thực hiện đến khi i>n;

Kết quả: Nhập giá trị n = 4. Tổng 1 + 2 +3 +4 = 10;
Hình 3. Sử dụng while trong ngôn ngữ lập trình C++
Xem chi tiết

Code C++: Các cách sử dụng vòng lặp FOR trong kỹ thuật lập trình C++

Code C++: Các cách sử dụng vòng lặp FOR trong kỹ thuật lập trình C++
Trong các bài viết trước, các bạn đã thực hành nhiều ví dụ liên quan tới cấu trúc vòng lặp for trong kỹ thuật lập trình. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng vòng lặp for cơ bản qua 3 ví dụ. Với mỗi ví dụ, đều có hướng dẫn, cài đặt chương trình và kết quả minh họa.

Ví dụ 1: Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào 3 số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra giá trị tổng của 3 số nguyên đó.

Hướng dẫn:
- Khai báo biến tong=0 để lưu giá trị cộng dồn với từng giá trị nhập vào từ bàn phím, giá trị n được sử dụng để nhập vào. 
- Vòng lặp for sẽ chạy 3 lần, mỗi lần sẽ yêu cầu người dùng nhập 1 giá trị vào, sau đó giá trị nhập vào sẽ được cộng dồn và lưu lại biến tong.
- Biến tong cuối cùng chính là tổng của 3 giá trị được nhập vào

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int tong=0, n;
for(int i=1;i<=3;i++){
cout<<"Nhap so thu "<<i<<": ";
cin>>n;
tong+=n;
}
cout<<"Tong cua 3 so la: "<<tong;
return 0;

}
Kết quả:
Hình 1. Sử dụng vòng for tính tổng 3 số nhập từ bàn phím
Ví dụ 2Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào số nguyên N. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến N;

Hướng dẫn:
- Khai báo biến N chứa giá trị cần tính, biến tong=0 để cộng dồn các giá trị tổng
- Nhập biến N;
- Vòng lặp for chạy từ 1 đến N. Có thể chạy từ 0, nhưng không cần thiết, vì 0 là số chẵn và cộng vào tổng cũng không thay đổi kết quả. Với mỗi giá trị i, ta tiến hành kiểm tra tính chẵn lẻ bằng cách chia giá trị cho 2. Nếu i không chia hết cho 2 thì là giá trị lẻ. Cộng dồn các giá trị i lẻ lại để nhận kết quả như yêu cầu bài toán.
Với bài toán kiểm tra tính chẵn, lẻ của giá trị n bất kỳ. Ta cũng làm tương tự

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int N, tong=0;
cout<<"Nhap N: "; cin>>N;
for(int i=1;i<=N;i++){
if(i%2!=0)
tong+=i;
}
cout<<"Tong cac so le tu 1 - "<<N<<" la: "<<tong;
return 0;
}
Kết quả:
Hình 2. Tính tổng các số lẻ từ 1 - n sử dụng for trong kỹ thuật lập trình
Ví dụ 3: Sử dụng ngôn ngữ C++, viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên từ bàn phím đến khi gặp số 0 thì dừng. In ra tổng các số nguyên dương;

Hướng dẫn:
- Vòng lặp không có giá trị khởi đầu, số lần lặp và bước nhảy. Số lần lặp phụ thuộc giá trị người dùng nhập vào N. 
+ Nếu N<0, người dùng lặp lại bước nhập giá trị N.
+ Nếu N=0, thoát vòng lặp, in ra giá trị tổng
+ Nếu N>0, cộng dồn các giá trị vào biến tong.

Mã nguồn:
#include<iostream>
using namespace std;
/* Nhap vao 1 day so nguyen tu ban phim den khi gap so 0 thi dung. 
In ra tong cac so nguyen duong */
int main(){
int N, tong=0;
for(;;){
cout<<"Nhap mot so nguyen: "; cin>>N;
if(N<0)
continue;
if(N==0)
break;
tong+=N;
}
cout<<"Tong cac so nguyen"<<N<<" la: "<<tong;
return 0;
}
Kết quả:
Hình 3. Tính tổng các số nguyên đến khi gặp số 0
Xem chi tiết