[PHP Basic] Bài 3: Cách sử dụng lệnh echo/print trong PHP

Lệnh echo và print trong PHP đều có chức năng hiển thị thông báo, dữ liệu, hoặc kết quả lên màn hình. Về cơ bản ý nghĩa của hai lệnh này khá giống nhau. Sự khác biệt cơ bản là lệnh echo chỉ xuất dữ liệu mà không trả lại giá trị, còn lệnh print thì có trả lại giá trị về cho hàm. Lệnh echo có thể thực thi nhiều tham số, trong khi lệnh print chỉ có một tham số đầu vào. Ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng chi tiết của hai lệnh cơ bản này.

1. Lệnh echo
Lệnh echo có thể có hoặc không có dấu () như: echo hoặc echo()

Ví dụ 1:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>http://www.kythuatlaptrinh.xyz</title>
<body>
<?php
echo "<h1>Welcome to PHP Tutorial !</h1>";
echo "Hello world!<br>";
echo "Chuỗi ", "được ", "tạo ", "này ", "có nhiều tham số";
?>  
</body>
</html>
Kết quả:
Cách sử dụng lệnh echo trong PHP

Ví dụ 2: sử dụng lệnh echo với đối số
<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>http://www.kythuatlaptrinh.xyz/</title>
<body>
<?php
$bien1 = "Tự học lập trình";
$bien2 = "http://www.kythuatlaptrinh.xyz/";
$a = 22;
$b = 9;

echo "<h1>" . $bien1 . "</h1>";
echo "Học lập trình PHP tại " . $bien2 . "<br>";
echo $a + $b;
?>  
</body>

</html>
Kết quả:
sử dụng lệnh echo với tham số
2. Lệnh print
Lệnh print có thể có hoặc không có dấu () như: print hoặc print()

Ví dụ 3:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>Bài 3: Sử dụng lệnh echo/print trong PHP</title>
<body>
<?php
print "<h1>Ngôn ngữ lập trình PHP</h1>";
print "<h2>Tự học lập trình PHP</h2>";
?> 
</body>

</html>
Kết quả:
Sử dụng lệnh print trong PHP
Ví dụ 4: sử dụng lệnh print với đối số
<!DOCTYPE html>
<html>
    <title>Bài 3: Sử dụng lệnh echo/print trong PHP</title>
<body>
<?php
$bien1 = "Tự học lập trình";
$bien2 = "http://www.kythuatlaptrinh.xyz/";
$a = 22;
$b = 9;

print "<h1>$bien1</h1>";
print "Học lập trình miễn phí tại $bien2<br>";
print $a + $b;
?>
</body>

</html>
Kết quả:
sử dụng lệnh print với đối số


Related Posts
Previous
« Prev Post

1 comments

December 15, 2017 at 7:51 AM

cho em hỏi có tuyển cộng tác viên viết bài cho PHP không ạ

Reply
avatar