[PHP Basic] Bài 2: Khai báo và sử dụng biến trong PHP

Trong bài 1, các bạn đã tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về PHP. Bài 2 này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo, gán giá trị, sử dụng biến trong PHP. Cách phân biệt, khai báo và sử dụng biến toàn cục, biến cục bộ. Việc nắm rõ và sử dụng thành thạo biến trong PHP là rất quan trọng, giúp cho việc giải quyết bài toán một cách nhanh chóng nhất.
1. Khai báo biến trong PHP
- Biến là "kho chứa" lưu trữ thông tin
- Trong PHP, tên biến được bắt đầu với kí hiệu $
Ví dụ 1:
$x;   //Khai báo biến x;
$a = 6;   //Khai báo biến a và gán giá trị ban đầu bằng 6
Cài đặt:
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>http://www.kythuatlaptrinh.xyz</title>
    </head>
    <body>
        <?php
        $s = "Huy";
        $a = 22;
        $b = 9;
        echo "i love " . $s;
        echo "<br>";
        echo $a;
        echo "<br>";
        echo $b;
        ?>      
    </body>

</html>
Kết quả:
Khai báo và sử dụng biến trong Php
Lưu ý:
- Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, PHP không cần phải khai báo kiểu dữ liệu trước khi sử dụng. Kiểu dữ liệu sẽ được xác định khi giá trị đầu tiên được gán cho biến.
- Khi khai báo biến kiểu chuỗi (text), giá trị được gán vào biến được đặt trong cặp dấu " ".
- Tên biến phải bắt đầu bằng kí tự chữ hoặc kí tự _
- Tên biến không được bắt đầu bằng một số. Ví dụ: $5x là cách khai báo sai;
- Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ: $name và $NAME là 2 biến khác nhau.
2. Hiển thị giá trị của biến
Trong PHP, ta sử dụng lệnh echo để "xuất" giá trị lưu trữ của biến ra màn hình.
Ví dụ 2:
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>http://www.kythuatlaptrinh.xyz/</title>
    </head>
    <body>
        <?php
        $s = "Hello World !";
        $a = 1984;
        echo "i love " . $s;
        echo "<br>";
        echo $a;
        ?>      
    </body>

</html>
Kết quả:
Lệnh echo trong PHP

Ví dụ 3: Tính tổng của hai số x, y và in kết quả lên màn hình
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>kythuatlaptrinh.xyz</title>
    </head>
    <body>
        <?php
        $x = 22;
        $y = 18;
        echo $x + $y;        
        ?>      
    </body>
</html>
Kết quả:
Tính tổng hai số sử dụng PHP
Tóm tắt nội dung:
- PHP tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu của biến, phụ thuộc vào giá trị khởi tạo của biến đó.
- Điều này khác biệt với một số ngôn ngữ khác như C++, C#, Java. Người dùng bắt buộc phải khai báo kiểu dữ liệu trước khi sử dụng.


Related Posts
Previous
« Prev Post

1 comments