[PHP Basic] Bài 1: Cú pháp cơ bản của PHP 5


Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cú pháp cơ bản của PHP 5


1.1. Cú pháp PHP cơ bản
Đoạn mã PHP nằm trong cặp thẻ <?php nội dung lệnh ?>.
Ví dụ 1:
<?php
      //Mã nguồn PHP viết ở đây
?>
Đuôi mở rộng mặc định của tập tin PHP là .php. Trong một tập tin .php chứa các thẻ html và đoạn mã nguồn PHP.
Ví dụ 2:
<html>
<title>http://ky-thuat-lap-trinh.blogspot.com/
</title>
<body>
<h1>Ví dụ kết hợp thẻ HTML và mã PHP</h1>                      //Thẻ html <h1>

<?php
         echo "Xin chao cac ban !";                 //Câu lệnh PHP kết thúc bởi dấu ;
?>

</body>
</html>

1.2. Tạo ghi chú trong PHP
Đoạn ghi chú trong PHP sẽ không được biên dịch khi thực thi chương trình. Nó có chức giải nghĩa, giải thích mã nguồn, các công việc rõ hơn đối với người đọc, tạo sự dễ dàng, thuận lợi khi cần nâng cấp, bảo trì hệ thống.
Ta có 2 cách tạo ghi chú trong PHP:
- Ghi chú trên 1 dòng: sử dụng //nội dung ghi chú hoặc #nội dung ghi chú
- Ghi chú trên nhiều dòng: sử dụng khối /* nội dung ghi chú */
Ví dụ 3:
<html>
<title>http://ky-thuat-lap-trinh.blogspot.com/
</title>
<body>
<h2>Ví dụ về tạo ghi chú trong PHP</h2>          //Thẻ html <h2>

<?php
# Ghi chú trên 1 dòng đơn
// 
Ghi chú trên 1 dòng đơn
/*
Ghi chú trên

nhiều dòng
*/
$x = 10 /* + 5 */ + 15;                //Tính tổng biểu thức và lưu trong biến $x
echo $x;

?>

</body>
</html>

1.3. Sử dụng chữ IN và chữ thường trong PHP
Trong PHP, các từ khóa của PHP không phân biệt chữ in và chữ thường, nhưng ngược lại, các biến có sự phân biệt giữa các chữ in và chữ thường. Để hiểu rõ và vận dụng tốt cách khai báo trong PHP, ta xét ví dụ sau:
Ví dụ 4:
<html>
<title>http://ky-thuat-lap-trinh.blogspot.com/
</title>
<body>
<h1>Chữ in và chữ thường trong PHP</h1>                   

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
                 
?>

</body>
</html>

Ví dụ 4 ở trên cho ta ra cùng 1 kết quả, vì từ khóa (keyword) echo không phân biệt chữ in, thường.
Ví dụ 5:
<html>
<title>http://ky-thuat-lap-trinh.blogspot.com/
</title>
<body>
<h2>Chữ in và chữ thường trong PHP</h2>                   

<?php
$gioitinh = "nam";
echo "Giới tính của Trung là  " . 
$gioitinh . "<br>";
echo "
Giới tính của Trang là " . $GIOITINH . "<br>";echo "Giới tính của Hoàng là " . $GioiTinh . "<br>";
?>

</body>
</html>

Trong ví dụ 5, kết quả chỉ in ra Giới tính của Trung là nam, do biến $gioitinh được sử dụng đúng với khai báo ban đầu. Ở đây có sự phân biệt chữ in, chữ thường.

Related Posts
Previous
« Prev Post