Code C#: Hướng dẫn tạo Form đăng nhập đơn giản

1. Thiết kế giao diện form:

2. Tạo bảng CSDL tblTaiKhoan:


3. Trong sự kiện Click của nút Đăng nhập, viết mã xử lý sau:
private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection(chuoikn);
            string sqlSelect = "Select * from tblTaiKhoan where TaiKhoan = '" + txtTaiKhoan.Text + "' and MatKhau = '" + txtMatKhau.Text + "'";
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlSelect, conn);
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            if (reader.Read() == true)
            {               
                this.Hide();
                Form main = new Frm_Main();
                main.Show();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ban dang nhap khong thanh cong !");
                txtTaiKhoan.Text = "";
                txtMatKhau.Text = "";
                txtTaiKhoan.Focus();               
            }
        }
4. Trong sự kiện Click của nút Thoat, viết mã xử lý sau:
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

Tag: C#, Lập trình windows, lập trình windows nâng cao, lập trình giao diện, lập trình ado.net

Related Posts
Previous
« Prev Post

1 comments

October 8, 2017 at 12:55 PM

Ad cho hỏi là khi tạo CSDL xong, mình chuyển sang code cho nút đăng nhập thì nó báo lỗi không tồn tại "SqlConnection". Mình chưa hiểu phần kết nối dữ liệu lắm?? Ad có thể giúp mình được không ạ? Cảm ơn

Reply
avatar