Windows Phone: Tạo và Viết ứng dụng trên Windows Phone 8.0

Bước 1: Vào menu File -> New -> Project để tạo mới 1 dự án ban đầu


Bước 2: Trong cửa sổ New Project, lựa chọn Windows Phone trong mục Visual C# ở phía bên trái màn hình. Chọn loại ứng dụng là Windows Phone App. Sau đó, điền đầy tên ứng dụng trong mục Name và nơi lưu trữ ứng dụng trong mục Location (hình vẽ)Bước 3: Màn hình Visual Studio IDE sẽ được khởi tạo như hình sau:

- Phần bên trái: Cửa sổ dành cho design (thiết kế), kéo thả, căn chỉnh kích cỡ các đối tượng
- Phần ở giữa: Dành cho viết code thiết kế (xaml) tương ứng với phần design.
- Phần bên phải: Solution Explorer để cho người dùng lựa chọn, thêm, xóa các trang.

 Bước 4: Mọi trang Windows Phone đều chứa đoạn code sau:
<phone:PhoneApplicationPage
x:Class="MyFirstWPApp.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d"
FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"

shell:SystemTray.IsVisible="True">
- Các thuộc tính FontFamily, FontSize, Foreground: mô tả loại font, kích cỡ font và màu sắc font mặc định trên trang.
- SupportedOrientations: Hướng hiển thị của màn hình mà ứng dụng hỗ trợ.
- Orientation: Hướng hiển thị mặc định của màn hình khi ứng dụng khởi động

Bước 5: Tiến hành chỉnh sửa các thuộc tính của các đối tượng như bên dưới:
- Sửa lại thuộc tính Text trong Textblock thứ 1 từ "My Application" thành "MY FIRST WP APP"
- Sửa lại thuộc tính Text trong Textblock từ "pagename" thành "Hello World"
<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
<RowDefinition Height="*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28">
<TextBlock Text="MY FIRST WP APP" 
Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}" Margin="12,0"/>
<TextBlock Text="Hello World" Margin="9,-7,0,0" 
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>
</StackPanel>
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0">
...
</Grid>

</Grid>

Bước 6: Để chạy ứng dụng nhấn vào nút Emulator WVGA 512MB trên thanh công cụ

Bước 7: Màn hình hiển thị giao diện mặc định của Windows Phone 8.0 khi chạy

Bước 8: Click chuột vào màn hình chính, kéo sang trái để vào danh mục các ứng dụng

Bước 9: Chọn ứng dụng có tên PhoneApp1, để xem kết quả chương trình bạn đã viết


Tag: Windows, Windows Phone, Windows Phone 8.0, Hướng dẫn, Cài đặt, Install, XAML, Lập trình mobile, lập trình windows, lập trình windows phone.

Tác giả: N.M.H

Related Posts
Previous
« Prev Post