Code C/C++: Thuật toán sắp xếp trộn (Merge Sort)

Mô tả bài toán: cho 2 danh sách A và B lần lượt có m và n phần tử đã sắp xếp theo thứ tự. Bài toán đặt ra trộn 2 danh sách A và B  với nhau thành danh sách C cũng là một danh sách có thứ tự.
Thuật toán:
Bước 1 :khởi tạo ba chỉ số chạy trong vòng lặp i = 0, j = 0, k = 0 tương  ứng cho ba mảng A, B và C.
Bước 2: tại mỗi bước nếu cả hai chỉ số (i<m và j<n ) ta chọn min(A[i],B[j]) và lưu nó vào trong C[k]. Chuyển sang Bước 4.
Bước 3: tăng giá trị k lên 1 và quay về Bước 2.
Bước 4: sao chép tất cả các giá trị còn lại từ các danh sách mà chỉ số còn vi phạm (tức i<m hoặc j<m) vào trong mảng C.
Cài đặt thuật toán:
#include<math.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
#define max 100
using namespace std;
//Nhập mảng
void NhapMang(int A[],int n){
for(int i=0; i<n;  i++) {
cout<<"nhap Phan tu thu A["<<i<<"] =";
cin>>A[i];
}
}
//Xuất mảng
void XuatMang(int A[],int n){
cout<<endl;
for(int i=0; i<n;  i++)
cout<<A[i]<<"\t";

//Hoán vị 2 phần tử
void Swap(int &a,int &b){
int temp = a;
a = b;
b = temp;
}
void MergeSort(int m, int n, int &k, int A[], int B[], int C[]) {
int i = 0, j = 0;
k = 0;
while (i < m && j < n) {
if (A[i] <= B[j]) {
C[k] = A[i];
i++;
}else {
C[k] = B[j];
j++;
}
k++;
}
if (i < m){
for (int p = i; p < m; p++){
C[k] = A[p];
k++;
}
} else {
for (int p = j; p < n; p++) {
C[k] = B[p];
k++;
}
}

//Chương trình chính
int main(){
int A[max],B[max],C[max],n,m,k;
cout<<"m = "; cin>>m;
cout<<"n = "; cin>>n;
cout<<"Nhap danh sach co thu tu A:\n";
NhapMang(A,m);
cout<<"Nhap danh sach co thu tu B:\n";
NhapMang(B,n);
cout<<"\nSap xep tron 2 mang A, B\n";
MergeSort(m,n,k,A,B,C);
XuatMang(C,k);
getch();
return 0;
}

Kết quả chạy chương trình:
Từ khóa: Sắp xếp, thuật toán, chèn, insert, insertion sort, sắp xếp chèn, giải thuật, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, sắp xếp nhanh, quick sort, sắp xếp vun đống, heap sort, merge sort

Related Posts
Previous
« Prev Post