Code C++: Thêm x phần tử ở vị trí thứ k vào mảng một chiều


void them(int a[],int k, int x,int n){
       for(int i = n ; i > k ;i --){
            a[i] = a[i-1];
       }
       n ++;
       a[k] = x;
}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one array dimension

Related Posts
Previous
« Prev Post