Code C++: Hàm tính tổng các phần tử trên cùng 1 dòng, 1 cột của Ma trận

1. Hàm tính tổng các phần tử trên cùng một dòng của ma trận.
void tongdong(int a[][100],int n,int m){
          for(int i=0;i<n;++i){
                   int S=0;
                   for(int j=0;j<m;++j)
                             S+=a[i][j];
                   cout<<"dong "<<i<<" la: "<<S<<endl;
          }
}

2. Hàm tính tổng các phần tử trên cùng một cột của ma trận
void tongcot(int a[][100],int n,int m){
  for(int i=0;i<m;i++){
                    int s=0;
                   for(int j=0;j<n;j++)
                              s=s+a[j][i];
                   cout<<"cot "<<i<<" la: "<<s<<endl;
           }

}
Tag: C, C++, ma trận, mảng 2 chiều, mảng hai chiều, tổng ma trận

Related Posts
Previous
« Prev Post