Code C++: Chương trình Đệ quy tìm phần tử Fibonacci thứ N

Chương trình tìm phần tử Fibonacci thứ n được định nghĩa đệ quy như sau:
#include<math.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
/* Ham tra ve so nguyen tinh gia tri Fibonacci thu n */
int F(int n){
if(n==0 || n==1)
return 1;
else
return F(n-1) + F(n-2);
}
/* Chuong trinh chinh */
int main(){
int n;
cout<<"Nhap vao gia tri cua n = ";
cin>>n;
cout<<"F("<<n<<") = "<<F(n);
getch();
return 0;
}
Tag: Fibonacci, fibonaxi, Đệ quy, C, C++

Related Posts
Previous
« Prev Post