Code C++: Các câu lệnh duyệt mảng 2 chiều thường gặp


Các câu lệnh duyệt mảng 2 chiều thường gặp:
*Ghi chú: n là số dòng, m là số cột
-Nhập mảng
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<m;j++)
{
                   cout<<"nhap vao phan tu thu "<<i<<j<<": ";
cin>>a[i][j];
                   }
-Xuất mảng
for(int i=0;i<n;i++)
{       
for(int j=0;j<m;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
                   cout<<endl;
          }
*Một số câu lệnh chỉ có trong ma trận vuông: (số dòng bằng số cột n=m):
-Xuất các phần tử nằm trên đường chéo chính
          for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i][i];

-Xuất các phần tử nằm phía trên đường chéo chính(còn gọi là tam giác trên)
for(int i=0;i<n;i++)                                    for(int i=0;i<n;i++)
     for(int j=0;j<i;j++)            OR                       for(int j=i+1;j<n;j++)
cout<<a[j][i]<<" ";                                    cout<<a[i][j]<<" ";                         
  
-Xuất các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính (còn gọi là tam giác dưới)
for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<i;j++)
          cout<<a[i][j]<<" ";

-Xuất các phần tử nằm trên đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i][n-1-i)<<” “;

-Xuất các phần tử nằm phía trên đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)                                    for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<n-1-i;j++)                OR          for(int j=n-i;j<n;j++)       
        cout<<a[i][j]<<" ";                                         cout<<a[n-1-j][n-1-i]<<" ";      
                                     
-Xuất các phần tử nằm phía dưới đường chéo phụ
for(int i=0;i<n;i++)
              for(int j=n-i;j<n;j++)
                    cout<<a[i][j]<<" ";

Tag: Mảng 2 chiều, mảng hai chiều, mã nguồn, C, C++


Related Posts
Previous
« Prev Post