Code C++: Đệ quy Nhị phân


Đệ quy nhị phân: Thân hàm gọi 2 lần chính nó.
Ví dụ: Chuỗi số Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 13 ... 

long Fibonacci(int n){
      if (n<=2) return 1;
      return Fibonacci(n-2) + Fibonacci(n-1);
}

Bài toán: Tìm phần tử Fibonacci thứ n
Viết chương trình tìm phần tử Fibonacci thứ n được định nghĩa đệ quy như sau:

Mã nguồn:


#include<math.h>

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int Fibonacci(int N){
if(N==0 || N==1)
return 1;
else
return Fibonacci(N-2) + Fibonacci(N-1);
}

int main(){
int n;
cout<<"Nhap vao gia tri cua n = ";
cin>>n;
cout<<"Fibonacci("<<n<<") = "<<Fibonacci(n);
getch();
return 0;
}
Tag: C, C++, Đệ quy tuyến tính, Đệ quy, Khử đệ quy, recursive, đệ quy nhị phân

Related Posts
Previous
« Prev Post