Code C++: Viết hàm đếm tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng


Viết hàm đếm tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng

void lietke(int a[],int n){
    int dem = 0;
    for(int i = 0 ; i < n ; i++){
        dem = 0;
        for(int j  = 0 ; j < n ; j++){    
            if(a[i] == a[j]){
                 if(i <= j){
                   dem ++ ;
                 }
                 else{
                     break;   
                 }
            }
        }
        if(dem != 0){
             printf("%d : %d ",a[i],dem);
        }
    }
}
Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array

Related Posts
Previous
« Prev Post