Code C++: Hàm xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều


Hàm xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều

void xoa(int a[],int n){
    for(int i = 0;i<n-1;i++){
        for(int j = i + 1 ;j< n;j++){
            if(a[i]==a[j]){
                int index = j;
                for(int k = index +1;k<n;k++)
                {
                    a[k-1] = a[k];
                }
                n--;
            }
        }       
    }
}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array

Related Posts
Previous
« Prev Post