Code C++: Hàm xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều

Code C++: Hàm xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều

Hàm xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều

void xoa(int a[],int n){
    for(int i = 0;i<n-1;i++){
        for(int j = i + 1 ;j< n;j++){
            if(a[i]==a[j]){
                int index = j;
                for(int k = index +1;k<n;k++)
                {
                    a[k-1] = a[k];
                }
                n--;
            }
        }       
    }
}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array
Xem chi tiết

Code C++: Viết hàm đếm tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng

Code C++: Viết hàm đếm tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng

Viết hàm đếm tần suất xuất hiện của các giá trị xuất hiện trong mảng

void lietke(int a[],int n){
    int dem = 0;
    for(int i = 0 ; i < n ; i++){
        dem = 0;
        for(int j  = 0 ; j < n ; j++){    
            if(a[i] == a[j]){
                 if(i <= j){
                   dem ++ ;
                 }
                 else{
                     break;   
                 }
            }
        }
        if(dem != 0){
             printf("%d : %d ",a[i],dem);
        }
    }
}
Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array
Xem chi tiết