Code C++: Viết hàm đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảngViết hàm đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

int demchusokhacnhau(int a[],int n){

       int dem = 1;

       bool flag = false;

       for(int i = 0;i<n;i++){

              for( int j = i + 1;j < n ;j++){

                    flag = false;

                    if(a[i]==a[j]){

                          flag = true;

                          break;

                   }
             if(!flag && j==n-1){

                     dem ++;

             }

          }

         break;

      }

     return dem ;

}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array

Related Posts
Previous
« Prev Post