Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.

int timsochanlonnhat(int a[],int n){

int minle = 2147483647; // số nguyên lẻ lớn nhất

int maxchan = -2147483648; // số nguyên chẵn nhỏ nhất

for(int i = 0;i < n; i++){

           if(a[i]%2==0) {

                  if(maxchan < a[i] && minle > a[i] ){

                  maxchan = a[i];

           }

}else{

          if(minle > a[i]){

          minle = a[i];

 }
}
}
return maxchan;
}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array

Related Posts
Previous
« Prev Post

2 comments

December 7, 2015 at 11:54 AM

Vậy thuật toán tìm số chẵn lớn nhất của một dãy số nguyên thì làm ntn ạ

Reply
avatar
December 8, 2015 at 7:47 AM

Chào bạn.
Ý tưởng thực hiện như sau:
1. Khai báo 1 biến A để lưu giá trị chẵn lớn nhất tìm đc
2. Duyệt lần lượt từ đầu mảng, gặp giá trị chẵn đầu tiên lưu vào biến A.
3. Gặp biến chẵn nào, so sánh với biến A ở trên, nếu lớn hơn ta sẽ gán lại giá trị vào biến A đó.
4. Duyệt xong mảng, giá trị cuối cùng lưu ở biến A là chẵn lớn nhất
Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả.

Reply
avatar