Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.
int timchuso(int a[],int n){

int temp[100];

int max = 0;

int number = a[0];

// Khởi tạo giá trị 0 cho mảng

for(int j = 0;j<100;j++){

temp[j]=0;

}

//Tìm chữ số xuất hiện

for(int i = 0 ; i < n ; i++){

temp[a[i]]=temp[a[i]] + 1;

if(max < temp[a[i]]){

max = temp[a[i]];

number = a[i];

}

}

printf("%d\n",max);

return number;

}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array

Related Posts
Previous
« Prev Post