Code C++: Viết hàm đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

Code C++: Viết hàm đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng


Viết hàm đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng

int demchusokhacnhau(int a[],int n){

       int dem = 1;

       bool flag = false;

       for(int i = 0;i<n;i++){

              for( int j = i + 1;j < n ;j++){

                    flag = false;

                    if(a[i]==a[j]){

                          flag = true;

                          break;

                   }
             if(!flag && j==n-1){

                     dem ++;

             }

          }

         break;

      }

     return dem ;

}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array
Xem chi tiết

Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.

Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.


Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng.

int timsochanlonnhat(int a[],int n){

int minle = 2147483647; // số nguyên lẻ lớn nhất

int maxchan = -2147483648; // số nguyên chẵn nhỏ nhất

for(int i = 0;i < n; i++){

           if(a[i]%2==0) {

                  if(maxchan < a[i] && minle > a[i] ){

                  maxchan = a[i];

           }

}else{

          if(minle > a[i]){

          minle = a[i];

 }
}
}
return maxchan;
}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array
Xem chi tiết

Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.

Code C++: Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.


Cho mảng một chiều các số nguyên. Viết hàm tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong mảng.
int timchuso(int a[],int n){

int temp[100];

int max = 0;

int number = a[0];

// Khởi tạo giá trị 0 cho mảng

for(int j = 0;j<100;j++){

temp[j]=0;

}

//Tìm chữ số xuất hiện

for(int i = 0 ; i < n ; i++){

temp[a[i]]=temp[a[i]] + 1;

if(max < temp[a[i]]){

max = temp[a[i]];

number = a[i];

}

}

printf("%d\n",max);

return number;

}

Tag: C, C++, mảng 1 chiều, mảng một chiều, array, one dimension array
Xem chi tiết