PHP: Tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên - PHP Password Generating


Đoạn mã tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên (PHP Password Generating)
PHP Source Code:
<?php
function generatePassword($lengthVar=4) {
   $pass = '';
   $poss = '123456789abcdfghjkmnpqrstvwxyz';
   $i = 0;
   while ($i < $lengthVar) {

      $pass .= substr($poss, mt_rand(0, strlen($poss)-1), 1);
      $i++;
   } 
   return $pass;
}
?>
Cách sử dụng:
Copy và paste đoạn mã trên vào trang của bạn, sau đó gọi hàm generatePassword():
<?php
   $pas = genPwd(10);
?>
Kết quả:
Đoạn mã trên cho phép tự động tạo mật khẩu ngẫu nhiên có độ dài bất kỳ được tổ hợp từ các ký tự xác định trước.
Mật khẩu ngẫu nhiên được sinh ra có độ dài 10 ký tự.
Chú ý:
Nếu không chọn độ dài ký tự trong hàm generatePassword() thì mặc định độ dài mật khẩu bằng 4. Biến $poss trong hàm generatePassword() có thể được chỉnh sửa để quy định các ký tự xác định được sử dụng.

Related Posts
Previous
« Prev Post

1 comments

April 4, 2016 at 12:27 PM

nó có trùng lặp lại mã k

Reply
avatar