VBA: Hàm tách tên trong xâu họ và tên

Hàm tách tên trong xâu họ và tên.
(VD: Nếu biết họ tên là Nguyễn Minh Ngọc, hàm sẽ tách ra được tên là Ngọc)
Function GetTen(hoten As String) As String
Dim pos As Integer
pos = 1
If InStr(pos, Trim(hoten), " ") = 0 Then
GetTen = hoten
Exit Function
End If
While InStr(pos + 1, Trim(hoten), " ") > 0
pos = InStr(pos + 1, Trim(ten), " ")
Wend
GetTen = Mid(hoten, pos)
End Function

Tag: VBA, Access, Module, VB.Net, FoxPro


Related Posts
Previous
« Prev Post