VBA: Cấu trúc For Each … Next


Cú pháp:
For Each phần_tử  In nhóm 
     Lệnh 
     …… 
     [ Exit For ]  Lệnh 
Next [ phần_tử] 
Số lần vòng lặp For thực hiện các lệnh tùy thuộc vào số phần tử trong nhóm. Phần tử là biến đối tượng chứa trong một đối tượng khác, còn nhóm có thể là mảng hoặc biến đối tượng bao gồm nhiều đối tượng thành phần.
Ví dụ
Dim frm As Form 
Dim Ctl As Control 
Set frm = Forms!Nhan_vien 
For Each Ctl In frm.Controls 
        With Ctl 
             .FontName = “VNI-Times” 
             .FontSize = 12   
             .ForeColor = 128    
             .FontBold = True 
       End With 
Next 

Tag: Access, VBA, Module, VB.Net

Related Posts
Previous
« Prev Post