VBA: Cấu trúc With … End With


Cú pháp:
With đối_tượng 
       Lệnh 
…… 
End With
Cấu trúc With cho phép thực hiện các lệnh đối với một biến đối tượng nào đó hoặc biến có kiểu do người sử dụng tự định nghĩa. Các lệnh trong cấu trúc With sẽ tham chiếu trực tiếp đến các tính chất của đối tượng, vì vậy cấu trúc này thường được dùng để thay đổi giá trị của các tính chất trong đối tượng. 
Ví dụ: 
Dim F_NV As Form, I As Integer 
Set F_NV = Forms!Nhan_vien 
For I = 0 To Frm.Count – 1 
         If TypeOf Frm(I) Is TextBox Then 
                 With Frm(I) 
                      .BackColor = 1 
                      .ForeColor = 128 
                      .BorderStyle = 1 
                      .Height = 200 
                 End With 
         End If 
Next 
Tag: Access, VBA, Module, VB.Net

Related Posts
Previous
« Prev Post