VBA: Cấu trúc If TypeOf … Is … Then


Cú pháp:
If TypeOf biến_đối_tượng Is hằng_nội_tại Then 
         Lệnh_1 
[ ElseIf TypeOf biến_đối_tượng Is hằng_nội_tại Then 
         Lệnh_2 ] 
…… 
[ Else 
         Lệnh_n ] 
End If 
Cấu trúc này kiểm định đối tượng mà biến biểu thị thuộc loại nào với hằng nội tại là các hằng ký hiệu đã định nghĩa sẵn trong Access để qui định về loại đối tượng. Hằng nội tại biểu thị cho các đối tượng thuộc loại ô điều khiển trong mẫu biểu hoặc báo biểu gồm có:  CheckBox, CommandButton, ComboBox, ListBox, OptionGroup, OptionButton, ToggleButton, TextBox, Label, Image, ObjectFrame …
Ví dụ
Dim F_Name As String 
Dim Frm As Form 
Dim I As Integer 
F_Name = InputBox(“Tên mẫu biểu:”) 
DoCmd.OpenForm F_Name  
Set Frm = Forms(F_Name)  
For I = 0 To Frm.Count – 1   
         If TypeOf Frm(I) Is Label Then   
                      Frm(I).ForeColor = 255    
         ElseIf TypeOf Frm(I) Is TextBox Then   
                      Frm(I).ForeColor = 0 
         ElseIf TypeOf Frm(I) Is CommandButton Then 
                      Frm(I).ForeColor = 128 
         End If 
Next 
Tag: VBA, Module, Cấu trúc If TypeOf … Is … Then

Related Posts
Previous
« Prev Post