VBA: Hàm tách tên trong xâu họ và tên

VBA: Hàm tách tên trong xâu họ và tên
Hàm tách tên trong xâu họ và tên.
(VD: Nếu biết họ tên là Nguyễn Minh Ngọc, hàm sẽ tách ra được tên là Ngọc)
Function GetTen(hoten As String) As String
Dim pos As Integer
pos = 1
If InStr(pos, Trim(hoten), " ") = 0 Then
GetTen = hoten
Exit Function
End If
While InStr(pos + 1, Trim(hoten), " ") > 0
pos = InStr(pos + 1, Trim(ten), " ")
Wend
GetTen = Mid(hoten, pos)
End Function

Tag: VBA, Access, Module, VB.Net, FoxPro

Xem chi tiết

VBA: Cấu trúc For Each … Next

VBA: Cấu trúc For Each … Next

Cú pháp:
For Each phần_tử  In nhóm 
     Lệnh 
     …… 
     [ Exit For ]  Lệnh 
Next [ phần_tử] 
Số lần vòng lặp For thực hiện các lệnh tùy thuộc vào số phần tử trong nhóm. Phần tử là biến đối tượng chứa trong một đối tượng khác, còn nhóm có thể là mảng hoặc biến đối tượng bao gồm nhiều đối tượng thành phần.
Ví dụ
Dim frm As Form 
Dim Ctl As Control 
Set frm = Forms!Nhan_vien 
For Each Ctl In frm.Controls 
        With Ctl 
             .FontName = “VNI-Times” 
             .FontSize = 12   
             .ForeColor = 128    
             .FontBold = True 
       End With 
Next 

Tag: Access, VBA, Module, VB.Net
Xem chi tiết

VBA: Cấu trúc With … End With

VBA: Cấu trúc With … End With

Cú pháp:
With đối_tượng 
       Lệnh 
…… 
End With
Cấu trúc With cho phép thực hiện các lệnh đối với một biến đối tượng nào đó hoặc biến có kiểu do người sử dụng tự định nghĩa. Các lệnh trong cấu trúc With sẽ tham chiếu trực tiếp đến các tính chất của đối tượng, vì vậy cấu trúc này thường được dùng để thay đổi giá trị của các tính chất trong đối tượng. 
Ví dụ: 
Dim F_NV As Form, I As Integer 
Set F_NV = Forms!Nhan_vien 
For I = 0 To Frm.Count – 1 
         If TypeOf Frm(I) Is TextBox Then 
                 With Frm(I) 
                      .BackColor = 1 
                      .ForeColor = 128 
                      .BorderStyle = 1 
                      .Height = 200 
                 End With 
         End If 
Next 
Tag: Access, VBA, Module, VB.Net
Xem chi tiết

VBA: Cấu trúc If TypeOf … Is … Then

VBA: Cấu trúc If TypeOf … Is … Then

Cú pháp:
If TypeOf biến_đối_tượng Is hằng_nội_tại Then 
         Lệnh_1 
[ ElseIf TypeOf biến_đối_tượng Is hằng_nội_tại Then 
         Lệnh_2 ] 
…… 
[ Else 
         Lệnh_n ] 
End If 
Cấu trúc này kiểm định đối tượng mà biến biểu thị thuộc loại nào với hằng nội tại là các hằng ký hiệu đã định nghĩa sẵn trong Access để qui định về loại đối tượng. Hằng nội tại biểu thị cho các đối tượng thuộc loại ô điều khiển trong mẫu biểu hoặc báo biểu gồm có:  CheckBox, CommandButton, ComboBox, ListBox, OptionGroup, OptionButton, ToggleButton, TextBox, Label, Image, ObjectFrame …
Ví dụ
Dim F_Name As String 
Dim Frm As Form 
Dim I As Integer 
F_Name = InputBox(“Tên mẫu biểu:”) 
DoCmd.OpenForm F_Name  
Set Frm = Forms(F_Name)  
For I = 0 To Frm.Count – 1   
         If TypeOf Frm(I) Is Label Then   
                      Frm(I).ForeColor = 255    
         ElseIf TypeOf Frm(I) Is TextBox Then   
                      Frm(I).ForeColor = 0 
         ElseIf TypeOf Frm(I) Is CommandButton Then 
                      Frm(I).ForeColor = 128 
         End If 
Next 
Tag: VBA, Module, Cấu trúc If TypeOf … Is … Then
Xem chi tiết