Shell: Viết script tính tổng S = 1 + ½ + 1/3 + ¼ + ... + 1/n (n nguyên, nhập từ bàn phím)


Mã nguồn:
clear
echo "n="
read n
i=1
s=0
while [ $i -le $n ]
do
  x=$(echo "scale=4; 1 / $i" | bc)
  s=$(echo "scale=4; $s + $x" | bc)
  i=`expr $i + 1`
done
echo "tong la: $s"
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng

Related Posts
Previous
« Prev Post