Shell: Viết Script tính tổng các số lẻ từ 1-n (n nguyên, nhập từ bàn phím)

clear
echo "n="
read n
i=1
tong=0
while [ $i -lt $n ]
do
  if [ `expr $i % 2` -ne 0 ]; then
      tong=`expr $tong + $i`
  fi
  i=`expr $i + 1`
done
echo "tong la: $tong"
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng lẻ

Related Posts
Previous
« Prev Post