Shell: Viết script tính tổng các chữ số của 1 số nguyên được nhập vào từ bàn phím.

clear
t=1
while [ $t -eq 1 ]
do
          clear
          echo -e -n "Nhap so:\t"
          read so

          if [ ${#so} -eq 3 ]; then
                   a=$(($so % 10))
                   b=$((($so / 10) % 10))
                   c=$((($so / 100) % 10))
                   echo -en "Tong cac ky so la: `expr $a + $b + $c`"
          else
                   echo -en "\nNhap so trong pham vi tu 100 -> 999."
          fi
         
          while [ $t -ne 0 ]
          do
                   echo -en "\nBan co muon tiep tuc? (Nhap 0 hoac 1)\t"
                   read t
                   if [ $t -eq 1 ];then
                             break
                   fi
          done
done
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng

Related Posts
Previous
« Prev Post

1 comments

October 8, 2014 at 11:45 PM

#! /bin/bash

#Tinh tong cac ky so cua mot so duoc nhap vao (1234->10)
n=$1
sum=0
sd=0
while [ $n -gt 0 ]
do
sd=`expr $n % 10`
sum=`expr $sum + $sd`
n=`expr $n / 10`
done
echo "Tong la $sum"

Reply
avatar