Shell: Viết script tính can chi của năm dương lịch.

clear
echo "nam bang"
read nam
case `expr $nam % 10` in
    0)can="canh" ;;
    1)can="tan" ;;
    2)can="nham" ;;
    3)can="quy" ;;
    4)can="giap" ;;
    5)can="at" ;;
    6)can="binh" ;;
    7)can="dinh" ;;
    8)can="mau" ;;
    9)can="ky" ;;
esac
case `expr $nam % 12` in
    0)chi="than." ;;
    1)chi="dau." ;;
    2)chi="tuat." ;;
    3)chi="hoi." ;;
    4)chi="ty." ;;
    5)chi="suu." ;;
    6)chi="dan." ;;
    7)chi="mao." ;;
    8)chi="thin." ;;
    9)chi="ti." ;;
    10)chi="ngo." ;;
    11)chi="mui." ;;
esac
echo "$can - $chi"
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng

Related Posts
Previous
« Prev Post