Shell: Viết script in ra chuỗi đảo ngược từ chuỗi ban đầu.

Ví dụ: Chuỗi ban đầu: 123. Chuỗi đảo ngược: 321.
clear
echo -e -n "Nhap chuoi:\t"
read sau
h=${#sau}
until [ $h -le 0 ]
do     
          echo -n `expr substr $sau $h 1`
          h=$(($h - 1))
done
echo -e "\n"
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng, in chuỗi, chuỗi đảo ngược

Related Posts
Previous
« Prev Post