Shell: Viết Script giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Ax + By = C
A1x + B1y = C1


hpt(){
          D=$(echo "scale=3; $1 * $5 - $2 * $4" | bc)
          Dx=$(echo "scale=3; $3 * $5 - $2 * $6" | bc)
          Dy=$(echo "scale=3; $1 * $6 - $3 * $4" | bc)
          if [ $D -ne 0 ];then
                   x1=$(echo "scale=3; $Dx/$D" | bc)
                   x2=$(echo "scale=3; $Dy/$D" | bc)
                   echo "Phuong trinh co nghiem duy nhat: x = ($x1,$x2)."
          elif [ $D -eq 0 ] && [ $Dx -eq 0 ] && [ $Dy -eq 0 ];then
                   echo "Phuong trinh vo so nghiem"
          else
                   echo "Phuong trinh vo nghiem"
          fi
}

hpt $1 $2 $3 $4 $5 $6

#Lưu ý: khi chạy admin@ubuntu~#/demo/bai1.sh  4 3 8 5 1 6

Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng, giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Related Posts
Previous
« Prev Post