Shell: Viết chương trình Shell giải phương trình bậc nhất : Ax + B = 0 (a, b nguyên, nhập từ bàn phím)


clear
echo "Chuong trinh giai phuong trinh bac nhat"
echo "Nhap gia tri a = "
read a
echo "Nhap gia tri b = "
read b

if [ $a -eq 0 ];then
            if [ $b -eq 0 ];then
                        echo "Phuong trinh vo so nghiem"
            else
                        echo "Phuong trinh vo nghiem"
            fi
else
            x=$(echo "scale=3; (-$b)/$a" | bc)
            echo "Phuong trinh co 1 nghiem x = $x"
fi
Tags: Lập trình Shell, lập trình Linux, Ubuntu, Script tính tổng, giải phương trình bậc nhất

Related Posts
Previous
« Prev Post