Shell: Viết chương trình Shell giải phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 (a, b, c nhập từ bàn phím)


#Viết chương trình Shell giải phương trình bậc hai : ax2 + bx +c =0 với các tham số a, b, c nhập từ bàn #phím. và kết quả chính xác đến 2 chữ số.

#!/bin/bash
echo -n "Nhap a= "
read a
echo -n "Nhap b= "
read b
echo -n "Nhap c= "
read c

delta=$(echo "$b^2 - 4*$a*$c" | bc)
if [ $delta -lt 0 ] then
     echo "pt vo nghiem"
elif [ "$delta" -eq 0 ] then
     echo -n "pt co nghiem kep x= "
     x=$(echo "scale=2; -$b/(2*$a)" | bc)
     echo "$x"
else
     echo "phuong trinh co 2 nghiem"
     x1=$(echo "scale=2; -($b + sqrt($delta))/(2*$a)" | bc)
     echo "x1= $x1"
     x2=$(echo "scale=2; -($b - sqrt($delta))/(2*$a)" | bc)
     echo "x2= $x2"
fi
exit 0

Tags: shell script, giải phương trình bậc 2, ptb2

Related Posts
Previous
« Prev Post