JavaScript: Giải phương trình bậc nhất Ax + B = 0


<html>
<head>
<title>giai phuong trinh bac 1</title>
<script language="JavaScript">
function giai(form){
var x;
var a,b;
a= parseInt(form.a.value);
b= parseInt(form.b.value);

if(a==0){
if(b==0) alert("phuong trinh vo so nghiem");
else alert("phuong trinh vo nghiem");
}
else{ 
alert("phuong trinh co 1 nghiem");
x=-b/a;
form.x.value=eval(x);
}
}
</script>
</head>
<body>
<form method="post">
<center>
<br>Nhap gia tri a:
<input type="text" name="a" value="">
<br> Nhap gia tri b:
<input type="text" name="b" value="">

<br>Đáp số:
<input type="text" name="x" value="">
<input type="button" value="giai" onClick="giai(this.form)">
</center>
</form>
</body>
</html>
Tags: javascript, giải phương trình bậc 1, kỹ thuật lập trình

Related Posts
Previous
« Prev Post