Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 2)


1. Viết chương trình đổi những kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa.
void chuhoadau(char *s){
    s[0]=toupper(s[0]);
while(strstr(s," ")!=NULL){
    s=strstr(s," ")+1;
    s[0]=toupper(s[0]);
} 
}

2. Viết chương trình đổi chữ xen kẻ 1 chữ hoa và 1 chữ thường.
Ví dụ: nhập ABCDEfgh đổi thành AbCdEfGh
void chuxenke(char *a){
  int n=strlen(a);
for(int i=0;i<n;i++){
  if(i%2==0)
  if((int)a[i]>=97 && (int)a[i]<=122)
     a[i]=char((int)a[i]-32);
     if(i%2==1)
     if((int)a[i]>=65 && (int)a[i]<=90)
     a[i]=char((int)a[i]+32);
} 
  puts(a);
}

3. Viết chương trình  đảo ngược các kí tự trong chuỗi.
Ví dụ: nhập ABCDE, xuất ra màn hình là:EDCBA
void daochuoi(char *s)
{   
puts(strrev(s)); 
}

4. Viết chương trình tìm kiếm 1 kí tự xem có trong chuỗi không, nếu có xuất ra vị trí của từ chứ kí tự  đó. (Vd: xâu a là “ho chi minh”: nhập ‘m’=>kết quả là 3)

int vitri(char *a,char *b){
int kq,d=0;
if(strstr(a,b)!=NULL){
kq=strlen(a)-strlen(strstr(a,b));
for(int i=kq;i>=0;i--)
if(a[i]==' ')
d++;
return d+1;
}
else return -1;
}

5. Viết 1 chương trình đếm một kư tự  xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.(vd: xâu a nhập là “ho chi minh”, nhập ‘i’ => kq: 2)
int diemtu(char *a,char *b){
int d=0;
while(strstr(a,b)!=NULL){
d++;
a=strstr(a,b)+1; 
} 
return d;
}
Tags: Lập trình, C, C++, C#, String, string, xử lý chuỗi


Related Posts
Previous
« Prev Post

3 comments

October 28, 2015 at 9:44 PM

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ viết chương trình xử lý xâu chữ với các yêu cầu sau:
>>
>> Nhập vào một xâu chữ với độ dài tối thiểu là 255 ký tự.
>>
>>
>> Kiểm tra xâu vừa nhập có phải là xâu đối xứng không?
>>
>>
>>
>> Bỏ các dấu cách không cần thiết (ở đầu xâu, cuối xâu, giữa xâu nếu có quá 2 dấu cách thì giữ lại một).
>>
>>
>>
>> In ra màn hình tất cả các xâu con của xâu vừa nhập là xâu đối xứng
>>
>>
>>
>> In ra xâu con có độ dài lớn nhất mà không chứa dấu cách.
>>
>>
>>
>> Tách mỗi từ của xâu trên một dòng.
>>
>>
>>
>> Đếm các ký tự là chữ cái (phân biệt chữa hoa chữ thường) và lập bảng tần xuất các chữ trong xâu.
>>
Ad có thể giúp mình bài này almf nhưu thế nào dc k ạ

Reply
avatar
October 26, 2016 at 9:00 AM

em cung giống bài này anh dương làm dk ko

Reply
avatar
October 26, 2016 at 11:44 AM

Em cũng có đồ án nhu zây anh có bài đó ko cho em xem vs

Reply
avatar