Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 1)


1. Đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi (string)
int demkhoangtrang(char *s){
int d=0;
while(strstr(s," ")!=NULL){
   d++;
   s=strstr(s," ")+1;
}
return d;

}
2. Nhập vào một chuỗi, hãy loại bỏ những khoảng trắng thừa trong chuỗi (string).
void xoakhoangtrang(char *s){   
char *c=strstr(s,"  "); 
while(c!=NULL){
int t=strlen(s)-strlen(c);
for(int i=t;i<strlen(s);i++)
   s[i]=s[i+1];
   c=strstr(s,"  ");
}
if(s[0]==' ')
   s=s+1; //xoa khang trang dau chuoi
   int n=strlen(s);
   if(s[n-1]==' ')
   s[n-1]='\0';//xoa khoang trang cuoi chuoi
       cout<<s;  //for(int i=0;i<n;i++)

//cout<<s[i];
3. Nhập vào hai chuỗi s1 và s2, nối chuỗi s2 vào s1. Xuất chuỗi (string) s1 ra màn hình
void noichuoi(char *a,char *b){
   strcat(a,b);
   puts(a); 
}
4. Đổi tất cả các kí tự (string) có trong chuỗi thành chữ thường (không dùng hàm strlwr).
void chuthuong(char *a)
{
    for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        if(a[i]>=65 && a[i]<=90)
            a[i]=a[i]+32;
        puts(a);                        
}
5. Đổi tất cả các kí tự (char) trong chuỗi sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr).
void chuhoa(char *a)
{
for(int i=0;i<strlen(a);i++)
a[i]=toupper(a[i]); 
puts(a);                       
}

Related Posts
Previous
« Prev Post