Code C-C++: Các bài toán sử dụng mảng 1 chiều


Các bài toán thao tác với mảng 1 chiều:
- Nhập vào 1 dãy số nguyên có n số (1<=n<=100)
- In ra màn hình các số lớn hơn 0
- Tìm max
- Tính tổng các số lớn hơn 10

#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 
void main(){
        int a[100],n;
// Nhap so phan tu n
        do{ 
        cout<<"\n n= "; cin>>n; 
        if(n<1||n>100)   cout<<"\n Nhap lai n!";
        }while (n<1||n>100);
 // Nhap day so
        cout<<"\n Nhap day so:";
        for (int i=0; i<n;i++){
         cout<<"\n a["<<i<<"]= "; 
        cin>>a[i];  }
 // In ra cac so >=0
         cout<<"\n In ra so khong am: ";
        for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]>=0)
        cout<<a[i]<<", ";
 // Tim max
        int max=a[0];
        for (i=0;i<n;i++)
               if (a[i]>max) max=a[i];
               cout<<"\n Max= "<<max;
 // Tinh tong so >10
        long s=0;
        for (i=0;i<n;i++)
               if (a[i]>10) s+=a[i];  cout<<"\n Tong= "<<s;
         getch();
} 

Related Posts
Previous
« Prev Post