Shell: Viết chương trình Shell vẽ hình tam giác cân

Shell: Viết chương trình Shell vẽ hình tam giác cân

# Lập trình Shell: Viết chương trình Shell vẽ hình tam giác cân
#!/bin/sh
echo "Chuong trinh ve hinh tam gia can dat"
height=$1
ktrang=$1
for ((i=1;i<=height;i++))
do
          for ((kt=ktrang; kt>=1; kt--))
          do
                   echo -n " "
          done

          for ((j=1; j<=i; j++))
          do
                   echo -n "* "
          done
          ktrang=$(($ktrang-1))
          echo ""       
done
echo "The end"

exit 0
Tags: Lập trình, shell script, shells, bash shell
Xem chi tiết

Shell: Viết chương trình Shell giải phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 (a, b, c nhập từ bàn phím)

Shell: Viết chương trình Shell giải phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 (a, b, c nhập từ bàn phím)

#Viết chương trình Shell giải phương trình bậc hai : ax2 + bx +c =0 với các tham số a, b, c nhập từ bàn #phím. và kết quả chính xác đến 2 chữ số.

#!/bin/bash
echo -n "Nhap a= "
read a
echo -n "Nhap b= "
read b
echo -n "Nhap c= "
read c

delta=$(echo "$b^2 - 4*$a*$c" | bc)
if [ $delta -lt 0 ] then
     echo "pt vo nghiem"
elif [ "$delta" -eq 0 ] then
     echo -n "pt co nghiem kep x= "
     x=$(echo "scale=2; -$b/(2*$a)" | bc)
     echo "$x"
else
     echo "phuong trinh co 2 nghiem"
     x1=$(echo "scale=2; -($b + sqrt($delta))/(2*$a)" | bc)
     echo "x1= $x1"
     x2=$(echo "scale=2; -($b - sqrt($delta))/(2*$a)" | bc)
     echo "x2= $x2"
fi
exit 0

Tags: shell script, giải phương trình bậc 2, ptb2
Xem chi tiết

JavaScript: Giải phương trình bậc hai Ax2 + Bx + C = 0

JavaScript: Giải phương trình bậc hai Ax2 + Bx + C = 0

<html>
<head>
<title>Giai phuong trinh bac 2</title>
<script language="JavaScript">
function giai(form){
var x1,x2;
var x,y,z,delta;
x= parseInt(form.a.value);
y= parseInt(form.b.value);
z= parseInt(form.c.value);
delta=(y*y-4*x*z)
if(delta ==0){
alert("phuong trinh co nghiem kep");
x1=-y/(2*x) ;
x2=-y/(2*x);
form.x.value=eval(x1);
form.y.value=eval(x2);
}
else if(delta<0){
alert("phuong trinh vo nghiem");

else{
alert("phuong trinh co hai nghiem");
x1=(-y-Math.sqrt(delta))/(2*x);
x2=(-y+Math.sqrt(delta))/(2*x);
form.x.value=eval(x1);
form.y.value=eval(x2);
}
}
</script>
</head>
<body>
<form method="post">
<center>
<br>Nhap gia tri a:
<input type="text" name="a" value="">
<br> Nhap gia tri b:
<input type="text" name="b" value="">
<br>Nhap gia tri c:
<input type="text" name="c" value="">
<br>Đáp số:
<input type="text" name="x" value="">
<input type="text" name="y" value="">
<input type="button" value="giai" onClick="giai(this.form)">
</center>
</form>
</body>
</html>
Tags: javascript, giải phương trình bậc 2, java
Xem chi tiết

JavaScript: Giải phương trình bậc nhất Ax + B = 0

JavaScript: Giải phương trình bậc nhất Ax + B = 0

<html>
<head>
<title>giai phuong trinh bac 1</title>
<script language="JavaScript">
function giai(form){
var x;
var a,b;
a= parseInt(form.a.value);
b= parseInt(form.b.value);

if(a==0){
if(b==0) alert("phuong trinh vo so nghiem");
else alert("phuong trinh vo nghiem");
}
else{ 
alert("phuong trinh co 1 nghiem");
x=-b/a;
form.x.value=eval(x);
}
}
</script>
</head>
<body>
<form method="post">
<center>
<br>Nhap gia tri a:
<input type="text" name="a" value="">
<br> Nhap gia tri b:
<input type="text" name="b" value="">

<br>Đáp số:
<input type="text" name="x" value="">
<input type="button" value="giai" onClick="giai(this.form)">
</center>
</form>
</body>
</html>
Tags: javascript, giải phương trình bậc 1, kỹ thuật lập trình
Xem chi tiết

JavaScript: Code tạo chương trình máy tính điện tử

JavaScript: Code tạo chương trình máy tính điện tử

<html>
<head><script LANGUAGE="JavaScript">
function a_plus_b(form) {
            a=eval(form.a.value)
            b=eval(form.b.value)
            c=a+b
            form.ans.value = c
}
function a_minus_b(form) {
            a=eval(form.a.value)
            b=eval(form.b.value)
            c=a-b
            form.ans.value=c
}
function a_times_b(form) {
            a=eval(form.a.value)
            b=eval(form.b.value)
            c=a*b
            form.ans.value=c
}
function a_div_b(form) {
            a=eval(form.a.value)
            b=eval(form.b.value)
            c=a/b
            form.ans.value = c
}
function a_pow_b(form) {
            a=eval(form.a.value)
            b=eval(form.b.value)
            c=Math.pow(a, b)
            form.ans.value = c
}
</script>
<title>May tinh don gian</title>
</head>
<body>
<form name="formx">
<p><input type="text" size="4" value="12" name="a">
<input type="button" value="  + " onClick="a_plus_b(this.form)">
<input type="button" value="  -  " onClick="a_minus_b(this.form)">
<input type="button" value="  x  " onClick="a_times_b(this.form)">
<input type="button" value="/  " onClick="a_div_b(this.form)">
<input type="button" value="  ^  " onClick="a_pow_b(this.form)">
<input type="number" size="4" value="3" name="b"> =
<input type "number" value="0" name="ans" size="9"> </p>
</form>
</body>
</html>
Tags: Lập trình, JavaScript, máy tính điện tử
Xem chi tiết

Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 2)

Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 2)

1. Viết chương trình đổi những kí tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ in hoa.
void chuhoadau(char *s){
    s[0]=toupper(s[0]);
while(strstr(s," ")!=NULL){
    s=strstr(s," ")+1;
    s[0]=toupper(s[0]);
} 
}

2. Viết chương trình đổi chữ xen kẻ 1 chữ hoa và 1 chữ thường.
Ví dụ: nhập ABCDEfgh đổi thành AbCdEfGh
void chuxenke(char *a){
  int n=strlen(a);
for(int i=0;i<n;i++){
  if(i%2==0)
  if((int)a[i]>=97 && (int)a[i]<=122)
     a[i]=char((int)a[i]-32);
     if(i%2==1)
     if((int)a[i]>=65 && (int)a[i]<=90)
     a[i]=char((int)a[i]+32);
} 
  puts(a);
}

3. Viết chương trình  đảo ngược các kí tự trong chuỗi.
Ví dụ: nhập ABCDE, xuất ra màn hình là:EDCBA
void daochuoi(char *s)
{   
puts(strrev(s)); 
}

4. Viết chương trình tìm kiếm 1 kí tự xem có trong chuỗi không, nếu có xuất ra vị trí của từ chứ kí tự  đó. (Vd: xâu a là “ho chi minh”: nhập ‘m’=>kết quả là 3)

int vitri(char *a,char *b){
int kq,d=0;
if(strstr(a,b)!=NULL){
kq=strlen(a)-strlen(strstr(a,b));
for(int i=kq;i>=0;i--)
if(a[i]==' ')
d++;
return d+1;
}
else return -1;
}

5. Viết 1 chương trình đếm một kư tự  xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.(vd: xâu a nhập là “ho chi minh”, nhập ‘i’ => kq: 2)
int diemtu(char *a,char *b){
int d=0;
while(strstr(a,b)!=NULL){
d++;
a=strstr(a,b)+1; 
} 
return d;
}
Tags: Lập trình, C, C++, C#, String, string, xử lý chuỗi

Xem chi tiết

Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 1)

Code C-C++: Các bài toán xử lý chuỗi (string) - (Phần 1)

1. Đếm có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi (string)
int demkhoangtrang(char *s){
int d=0;
while(strstr(s," ")!=NULL){
   d++;
   s=strstr(s," ")+1;
}
return d;

}
2. Nhập vào một chuỗi, hãy loại bỏ những khoảng trắng thừa trong chuỗi (string).
void xoakhoangtrang(char *s){   
char *c=strstr(s,"  "); 
while(c!=NULL){
int t=strlen(s)-strlen(c);
for(int i=t;i<strlen(s);i++)
   s[i]=s[i+1];
   c=strstr(s,"  ");
}
if(s[0]==' ')
   s=s+1; //xoa khang trang dau chuoi
   int n=strlen(s);
   if(s[n-1]==' ')
   s[n-1]='\0';//xoa khoang trang cuoi chuoi
       cout<<s;  //for(int i=0;i<n;i++)

//cout<<s[i];
3. Nhập vào hai chuỗi s1 và s2, nối chuỗi s2 vào s1. Xuất chuỗi (string) s1 ra màn hình
void noichuoi(char *a,char *b){
   strcat(a,b);
   puts(a); 
}
4. Đổi tất cả các kí tự (string) có trong chuỗi thành chữ thường (không dùng hàm strlwr).
void chuthuong(char *a)
{
    for(int i=0;i<strlen(a);i++)
        if(a[i]>=65 && a[i]<=90)
            a[i]=a[i]+32;
        puts(a);                        
}
5. Đổi tất cả các kí tự (char) trong chuỗi sang chữ in hoa (không dùng hàm struppr).
void chuhoa(char *a)
{
for(int i=0;i<strlen(a);i++)
a[i]=toupper(a[i]); 
puts(a);                       
}
Xem chi tiết

Code C-C++: Các bài toán sử dụng mảng 1 chiều

Code C-C++: Các bài toán sử dụng mảng 1 chiều

Các bài toán thao tác với mảng 1 chiều:
- Nhập vào 1 dãy số nguyên có n số (1<=n<=100)
- In ra màn hình các số lớn hơn 0
- Tìm max
- Tính tổng các số lớn hơn 10

#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 
void main(){
        int a[100],n;
// Nhap so phan tu n
        do{ 
        cout<<"\n n= "; cin>>n; 
        if(n<1||n>100)   cout<<"\n Nhap lai n!";
        }while (n<1||n>100);
 // Nhap day so
        cout<<"\n Nhap day so:";
        for (int i=0; i<n;i++){
         cout<<"\n a["<<i<<"]= "; 
        cin>>a[i];  }
 // In ra cac so >=0
         cout<<"\n In ra so khong am: ";
        for (i=0;i<n;i++)
        if (a[i]>=0)
        cout<<a[i]<<", ";
 // Tim max
        int max=a[0];
        for (i=0;i<n;i++)
               if (a[i]>max) max=a[i];
               cout<<"\n Max= "<<max;
 // Tinh tong so >10
        long s=0;
        for (i=0;i<n;i++)
               if (a[i]>10) s+=a[i];  cout<<"\n Tong= "<<s;
         getch();
} 
Xem chi tiết