Code C-C++: Tính giá trị của biểu thức: S = 2! + 4! + 6! + … + n! (với n nguyên, nhập vào từ bàn phím).


Tính giá trị của biểu thức: S = 2! + 4! + 6! + … + n! (với n nguyên, nhập vào từ bàn phím).
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(){
    int n;
    cout<<"\n Nhap n="; cin>>n;
    int gt=1,s=0;
    for(int i=2; i<=n;i=i+2){
for (int j=1;j<=i;j++) gt=gt*j;
     s=s+gt;
     gt=1;
   }
    cout <<"\n Tong S="<<s;
    getch();
}

Related Posts
Previous
« Prev Post