Java: Xây dựng lớp Hình tròn với 2 thuộc tính: lớp Diem để xác định Tâm của hình tròn, Bán kính của hình tròn

1. Hãy xây dựng lớp Diem cùng với chứa các đối tượng điểm trong mặt phẳng và xây dựng phương thức sau:
        - Toán tử tạo lập
        - Phương thức in một đối tượng thuọc lớp Diem
        - Tính khoảng cách giữa hai điểm
2. Xây dựng lớp HinhTron chứa các đốI tượng là các hình tròn với 2 thuộc tính là 1 đối tượng thuộc lớp Diem để xác định tâm của hình tròn một giá trị nguyên để xác định bán kinh của hình tròn. Cài đặt các phương thức:
        - Xây dựng các toán tử tạo lập: HinhTron(),
        - HinhTron(Diem d, int bk)
        - HinhTron(int bk , Diem d)
        - Tính chu vi, diện tich hình tròn

import java.io.*;
class Diem{
        protected double hd,td;
        Diem (){}
        Diem (int a,int b){
               hd=a;
               td=b;
        }
        void in (){
               System.out.println("("+hd+","+td+")");
        }
        double tinhkc(Diem d1,Diem d2){
               double kc=0;
               kc=Math.sqrt(Math.pow(d1.hd-d2.hd,2)+Math.pow(d1.td-d2.td,2));
               return kc;
        }                          
}
public class HinhTron{
        private Diem O = new Diem();
        private int R;
        HinhTron(){}
        HinhTron(Diem d,int bk){
               O=d;
               R=bk;
        }
        HinhTron(int bk,Diem d){
               O=d;
               R=bk;
        }
        double chuvi(){
                double cv=0;
               cv=2*Math.PI*R;
               return cv;     
        }
        double dtich(){
                double dt;
                dt=R*R*Math.PI;
                return dt;
        }
        static String nhapgt() throws IOException{
                String str;
               InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
               BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
               str= br.readLine();
               return str;
        }
        static Diem nhapdiem() throws IOException{
               int a,b;
               System.out.println("Toa do tam: ");
               System.out.print("Hoanh do: ");
               a=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
               System.out.print("Tung do: ");
               b=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
               Diem nd=new Diem(a,b);
               return nd;
        }
        static HinhTron nhapht() throws IOException{
               int bk;
               Diem tam=new Diem();
               tam=nhapdiem();
               System.out.print("Nhap do dai ban kinh: ");
               bk=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
               HinhTron ht=new HinhTron(tam,bk);
               return ht;
        }
        public static void main(String args[]) throws IOException{     
               HinhTron HT=new HinhTron();
               HT=nhapht();
               System.out.println("Chu vi: "+HT.chuvi());
               System.out.println("Dien tich : "+HT.dtich());
        }     
}

Related Posts
Previous
« Prev Post