Java: Xây dựng lớp Tam giác được xác định bởi 3 Điểm trong Mặt phẳng


1. Hãy xây dựng lớp Diem cùng với các đối tượng điểm trong mặt phẳng và các phương thức sau:
        - Phương thức khởi tạo
        - Phương thức in một đối tượng Diem
        - Tính khoảng cách giữa hai điểm
2. Mỗi tam giác trong mặt phẳng được xác định bởi 3 điểm. Hãy xây dựng lớp TamGiac với 3 thuộc tính riêng là 3 đối tượng thuộc lớp Diem và các phương thức:
        - Các phương thức khởi tạo
        - Tính diện tích tam giác
        - Tính chu vi của tam giác
-------------------------------------------------- 
import java.io.*;
class Diem{
        protected double hd,td;
        Diem(){}
        Diem(double a, double b){
               hd=a;
               td=b;
        }
        void in(){
               System.out.println("("+hd+","+td+")");
        }
        double tinhkc(Diem d1, Diem d2){
               double kc=0;
               kc=Math.sqrt(Math.pow(d1.hd-d2.hd,2)+Math.pow(d1.td-d2.td,2));
               return kc;
        }     
}
public class TamGiac{
        private Diem A = new Diem();
        private Diem B = new Diem();
        private Diem C = new Diem();
        double AB,BC,AC;
        TamGiac(){}
        TamGiac(Diem d1, Diem d2, Diem d3){
               A=d1;
               B=d2;
               C=d3;
        }     
        double Chuvi(){
               double cv=0;
               cv=AB+BC+AC;
               return cv;
        }
        double Dientich(){
               double dt;
               float p;
               p=(float)(AB+BC+AC)/2;
               dt=Math.sqrt(p*(p-AB)*(p-AC)*(p-BC));
               return dt;
        }
        static String nhapgt() throws IOException{
                String str;
               InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
               BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
               str= br.readLine();
               return str;
        }
        static Diem nhapdiem(String x) throws IOException{
               int a,b;
               System.out.println("Diem "+x);
               System.out.print("Hoanh do: ");
               a=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
               System.out.print("Tung do: ");
               b=Integer.valueOf(nhapgt()).intValue();
               Diem nd = new Diem(a,b);
               return nd;
        }
        static TamGiac nhaptgiac() throws IOException{
               Diem d1=new Diem();
               Diem d2=new Diem();
               Diem d3=new Diem();
               d1=nhapdiem("A");
               d2=nhapdiem("B");
               d3=nhapdiem("C");
               TamGiac tg=new TamGiac(d1,d2,d3);
               tg.AB=d1.tinhkc(tg.A,tg.B);
               tg.AC=d1.tinhkc(tg.A,tg.C);
               tg.BC=d1.tinhkc(tg.B,tg.C);
               return tg;
        }     
        public static void main(String args[]) throws IOException{
               TamGiac TG = new TamGiac();
               TG = nhaptgiac();
               System.out.println("Chu vi: "+ TG.Chuvi());
               System.out.println("Dien tich : "+ TG.Dientich());
        }     
}

Related Posts
Previous
« Prev Post