Java: Viết chương trình kiểm tra 1 số được nhập từ bàn phím có phải là số Thuận nghịch không


import java.io.*;
public class Test_Tng{
        public static void main(String args[]){
                InputStream is = System.in;
               InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);
               BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
               try{
                       String n = br.readLine();
                       long l = Long.valueOf(n).longValue();
                       long k=l, p=0;
                      
                       while(k!=0){
                              p=p*10 + k%10;
                              k=k/10;
                       } 
                       if(l==p) System.out.print(l + " la so thuan nghich ");
                       else System.out.print(l + "khong la so thuan nghich");           
               }
               catch(IOException ie){
                       System.out.println("Error: " +ie);
               }            
        }

}

Related Posts
Previous
« Prev Post