Java: Viết chương trình kiểm tra 1 số được nhập từ bàn phím có phải là số Nguyên tố hay không


import java.io.*;
public class Test_Ngto{
        public static void main(String args[]){
               InputStream is = System.in;
               InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);      
               BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
               try{
                       String n = br.readLine();
                       long l = Long.valueOf(n).longValue();
                       long range = (long)Math.sqrt(l);

                       int ok = 1;
                       for(int i=2;i<=range;i++){
                              if(l % i == 0) ok = 0; break;
                       }
                      
                       if(ok == 1){
                              System.out.println("So nay la nguyen to");
                       }
                       else{
                              System.out.println("So nay khong la nguyen to");
                       }
               }
               catch(IOException ie){
                       System.out.print("Error: " +ie);
               }
        }

}

Related Posts
Previous
« Prev Post