HTML: Siêu liên kết (HyperLink)


1. GIỚI THIỆU SIÊU LIÊN KẾT
1.1. Siêu liên kết:
Khả năng chính của HTML là hỗ trợ các siêu liên kết. Một siêu liên kết cho phép người truy cập có thể đi từ trang web này đến trang web khác. Một liên kết gồm 3 phần:
–     Nguồn: chứa nội dung hiển thị khi người dùng truy cập đến, có thể là một trang web khác, một đoạn film, một hình ảnh hoặc một hộp thoại để gữi mail…
–     Nhãn: có thể là dòng văn bản hoặc hình ảnh để người dùng click vào khi muốn truy cập đến liên kết, nếu nhãn là văn bản thì thường được gạch dưới
–     Đích đến (target): xác định vị trí để nguồn hiển thị.
1.2. Các loại liên kết
–     Internal Hyperlink (Liên kết trong) là các liên kết với các phần trong cùng một tài liệu hoặc liên kết các trang trong cùng một web site.
        –     External Hyperlink (Liên kết ngoài) là các liên kết với các trang trên web site khác.
2. TẠO SIÊU LIÊN KẾT          
Cú pháp:
                     <A HREF=”URL”> Nhãn </A>
–     Dùng URL tương đối để liên kết đến các trang trong cùng một website
Ví dụ:
<HTML>
<HEAD> <TITLE> Using links</TITLE></HEAD>
<BODY>
<A HREF = “Doc2.htm”>Click here to view document 2</A>

</BODY>
</HTML>

–     Dùng URL tuyệt đối để liên kết đến các trang trong website khác
                        Ví dụ:
                         <A href="http://www.google.com"> liên kết đến Google</A>
2.1. Liên kết với các phần trong cùng một trang web
–  Nếu nội dung của trang quá dài thì nên tạo các Bookmark để nhảy đến một phần cụ thể nào đó trên chính trang web hiện hành.
–  Cách tạo liên kết đến các phần trong cùng trang: gồm 2 bước
Tạo BookMark:
<A name=”tên Bookmark”> Nhãn </A> Nội dung
Tạo liên kết đến Bookmark:
<A Href =”#tên Bookmark”>Nhãn của text liên kết</A>
Ví dụ :
<HTML>
<HEAD><TITLE> Using htm links</TITLE> </HEAD>
<BODY>
<A HREF = “#Internet”>Internet</A><BR>
<A HREF = “#HTML”>Introduction to HTML</A><BR>
<A name = “Internet”>Internet</A>
Internet là một mạng của các mạng. Nghĩa là, các mạng máy tính được liên kết với các mạng khác, nối các nước và ngày nay là toàn cầu. Giao thức truyền thông là TCP/IP cung cấp liên kết với tất cả các máy tính trên thế giới
<A name = “HTML”>Introduction to HTML</A><BR>
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản là ngôn ngữ chuẩn mà web sử dụng để tạo và nhận ra tài liệu. Mặc dù không phải là một tập con của ngôn ngữ nâng cấp tiêu chuẩn tổng quát (SGML), ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản cũng có liên quan với SGML. SGML là một phương pháp trình bày các ngôn ngữ định dạng tài liệu. HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo tài liệu HTML. Các hướng dẫn chỉ rõ một trang web nên được hiển thị như thế nào trong trình duyệt
</BODY>
</HTML>   Kết quả trên trình duyệt

2.2. Liên kết với một Bookmark  ở một tài liệu khác
Cú pháp:
Ví dụ:
–     Trang main.htm
<HTML>
<HEAD><TITLE> Main document</TITLE></HEAD>
<BODY>
                <A HREF = “C:\Doc1.htm#Internet”>Internet</A><br>
                <A HREF = “C:\Doc1.htm#HTML”>Introduction to HTML</A><br>
</BODY>
</HTML>
–     Trang  Doc1.htm
<HTML>
                        <HEAD><TITLE>Using Links</TITLE></HEAD>
                        <BODY>
                             <A name = “Internet”>Internet</A><BR>
Internet là một mạng của các mạng. Nghĩa là,  mạng máy tính được liên kết với các mạng khác, nối với các nước và ngày nay là toàn cầu. Giao thức truyền TCP/IP cung cấp liên kết với tất cả các máy tính trên thế giới.
                             <A name = “HTML”>Introduction to HTML</A><BR>
Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản là ngôn ngữ chuẩn mà web sử dụng để tạo và nhận ra tài liệu. Mặc dù không phải là một tập con của ngôn ngữ nâng cấp tiêu chuẩn tổng quát (SGML), ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản cũng có liên quan với SGML. SGML là một phương pháp trình bày các ngôn ngữ định dạng tài liệu. HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo tài liệu HTML.
                        </BODY>
</HTML>
2.3. Liên kết đến hộp thư e-mail
Cú pháp:
               <A href=”mailto:địa chỉ Email”>Nhãn</A>
–     Nếu siêu liên kết đặt ở cuối trang thì dùng tag <ADDRESS>
Cú pháp:
                              <Address><A href=”mailto:địa chỉ Email”>Nhãn</A></Address>


Related Posts
Previous
« Prev Post